१९. हें कोण गे आई स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे चौथी मराठी | Vatadya Swadhyay 4th Marathi

4th standard Marathi He Kon Ge Aaye questions answers हें कोण गे आई स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे 


प्र. १. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.


(अ) पाखरांसारखी शीळ कोण वाजवत आहे ?

उत्तर: पाखरांसारखी शीळ वारा वाजवत आहे.


(आ) कवी घाबरून का पळाला ?

उत्तर: कवीने नदीच्या थरथरत्या पाण्याला हाका मारल्या, तेव्हा त्याला प्रतिध्वनी ऐकू आल्यामुळे तो तिथून घाबरून पळाला.


हें कोण गे आई स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे प्रश्न उत्तरे इयत्ता चौथी. 4th standard Marathi He Kon Ge Aaye He Kon Ge Aaye 4th class question answers He Kon Ge Aaye 4th standard Marathi questions answers Iyatta chouthi prashn uttare


(इ) कवितेत घडलेल्या सर्व घटना कोणामुळे घडल्या ?

उत्तर: कवितेत घडलेल्या सर्व घटना वाऱ्यामुळे घडल्या.


(ई) कबीने वाकुल्या केव्हा ऐकल्या ?

उत्तर: झाडाच्या सावल्या नदीच्या पाण्यात थरथरताना कवीने हाका मारल्या, तेव्हा त्याने वाकुल्या ऐकल्या.

 

प्र. २. खालील गोष्टींसाठी कवीने कोणते शब्द वापरले आहेत ?


(अ) वडाच्या पारंब्या.

उत्तर: वडाच्या दाढ्यांना

 

इयत्ता चौथी मराठी स्वाध्याय | इयत्ता चौथी हें कोण गे आई स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे
चौथीचे प्रश्न उत्तरे दाखवा हें कोण गे आई


(आ) दाट झाडांतून-पानांतून वारा वेगाने वाहतो तेव्हा येणारा आवाज.

उत्तर:

कोण गे जोरानें। मोठ्यानें मोठ्यानें

शीळ गे वाजवी ? पांखरां लाजवी ?

 

(इ)वावटळ.

उत्तर:

वाळलीं सोनेरी। पानें गे चौफेरीं

मंडळ धरोनी। नाचती ऐकोनी !

 


प्र. ३. तुम्ही कधी एखाद्या गोष्टीला घाबरला होतात का ? त्या वेळी तुम्हांला काय अनुभव आला ?

उत्तर: मी वाऱ्यामुळे येणाऱ्या झाडाच्या सळसळ आवाजाला घाबरलो होतो.


********

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.