-->

इयत्ता: ५वी. विषय: मराठी. स्वाध्याय | 5th subject marathi exercise

 

इयत्ता: ५वी.  विषय: मराठी.


मित्रांनो खाली मराठी विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. प्रत्येक पाठच्या नावाखाली तुम्हाला स्वाध्याय आणि ऑनलाईन टेस्ट अशा लिंक दिल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही स्वाध्याय उत्तरे पाहू शकता आणि ऑनलाईन टेस्ट देऊ शकता. 

 

इयत्ता: ५वी.  विषय: मराठी. स्वाध्याय | 5th subject marathi exercise


अनुक्रमणिका

 


अ.क्र.

धड्याचे नाव

माय मराठी! (गाणे)

............

ऑनलाईन टेस्ट

बंडूची इजार (चित्रकथा)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

वल्हवा रं वल्हवा (गाणे)

...........

ऑनलाईन टेस्ट

सावरपाडा एक्स्प्रेस : कविता

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

मुंग्यांच्या जगात

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

माहेर (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

अरण्यलिपी

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

प्रिय बाई ...

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

जनाई

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१०

रंग जादुचे पेटीमधले (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

११

कठीण समय येता ...

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१२

माळीण गाव : एक घटना

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१३

सण एक दिन ! (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१४

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१५

आपल्या समस्या - आपले

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१६

 स्वच्छतेचा प्रकाश

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१७

पुस्तके (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१८

कारागिरी

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१९

वासरू (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२०

माझं शाळेचं नक्की झालं !

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२१

प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२२

अति तिथं माती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२३

छत्रपती राजर्षी शाहूमहाराज

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२४

कापणी (कविता)

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२५

ढोल

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२६

पाण्याची गोष्ट

स्वाध्याय 

ऑनलाईन टेस्ट 

२७

अभंग

 -----------

ऑनलाईन टेस्ट